maandag 21 februari 2011

Gunstige moties voor een Groen Gaasperdam aangenomen!

Amsterdam Zuidoost - persbericht - Woensdag 16 februari besloot de gemeenteraad over de Structuurvisie Amsterdam 2040, het document dat voor de komende jaren de richting aangeeft waarin Amsterdam zich zou moeten ontwikkelen. Concrete plannen kunnen er op worden gebaseerd. Een aantal voor het groen van Zuidoost gunstige moties werd aangenomen.

Naast bestuurders, raadsleden en ambtenaren praatten en dachten de afgelopen jaren deskundigen en vooral veel burgers uit de gehele stad mee over de voorstellen. Vanuit Zuidoost heeft Platform Gaasperdam Groen! zich vooral sterk gemaakt voor behoud van het groen en recreatiemogelijkheden in onze omgeving.

Regelmatig contact met bestuurders
Geregeld lieten we onze stem horen, zowel mondeling als schriftelijk, er was contact met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouders. En in de laatste periode was er veel contact met de gemeenteraadsleden die tenslotte als volksvertegenwoordigers de beslissingen nemen. Zo organiseerde het Platform in het najaar nog enkele excursies voor hen en de, deels nieuwe, deelraadsleden uit Zuidoost.

Inzet succesvol
Platform Gaasperdam Groen! heeft met vreugde ervaren dat onze inzet behoorlijk succesvol is geweest. Het door het stadsbestuur aan de gemeenteraad aangeboden concept was al op enkele punten bijgesteld. Maar vooral tijdens de debatten in de gemeenteraad is veel aandacht besteed aan de mogelijk in de toekomst door woningbouw bedreigde gebieden bij de Gaasperplas en in het Centraal Park Gaasperdam, de Riethoek.

Toekomst besproken
De gemeenteraadsfracties dienden een groot aantal moties en amendementen in om voor bijstellingen van de Structuurvisie te zorgen. Hoewel de wethouder alle voor ons groen relevante moties afraadde is het Platform, mét kanttekeningen, verheugd dat bijna alle moties werden aangenomen. Dit betekent dat de besluiten mee moeten worden genomen in de zogeheten “Verkenning Gaasperdam” die de komende jaren moet worden uitgewerkt. Daarin moet de toekomst van Gaasperdam worden besproken en bepaald.

De voor Zuidoost belangrijke moties zijn:
• Het Gaasperpark, dat nu getypeerd wordt als “stadspark”, moet in overleg met ook diverse natuur- en groenorganisaties in Zuidoost, voor verschillende ruige delen een andere benaming krijgen, waardoor ze beter kunnen worden beschermd. Dit moet worden vastgelegd in de Hoofdgroenstructuur. Het hele Gaasperpark maakt overigens al deel uit van de HGS (en tegenwoordig ook van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur).

• De Verkenning Gaasperdam moet ondermeer onderzoeken waar en welke bebouwing in Gaasperdam mogelijk is. Met een motie is nu bepaald dat dit onderzoek pas ten zuiden van het bestaande groen, dat is vooral het Oranjebos, mag beginnen. Ook wordt aanbevolen om bij voorkeur helemaal geen plannen te ontwikkelen waardoor aanpassing van de HGS nodig is. Jammer dat men kennelijk die zin “Bij voorkeur niet” nodig achtte: wij hadden liever gezien dat de HGS onvoorwaardelijk niet mag worden aangetast. Wij vragen ons verder af hoe men zich voorstelt ten zuiden van het groen te kunnen bouwen: direct achter de dreef beginnen de woningen van Gein I en III. Wil men de dreef verlagen en daar gaan bouwen, dan zal ergens weer een weg moeten komen. Toch niet door de woonbuurt of toch maar door het park?!

• De HGS zelf werd met een motie trouwens ook versterkt, de gemeenteraad krijgt er meer over te zeggen.

• Een andere motie bepaalt dat in de Verkenning Gaasperdam het onderzoek naar de bebouwing zich niet tot het natuurgebiedje de Riethoek mag uitstrekken. Ook wordt afgeraden om het idee van een doorgaande fietsroute door de Riethoek bij voorkeur niet uit te voeren.

Meer informatie: zie de website van Gaasperdam Groen! www.gaasperdamgroen.nl 

Geen opmerkingen: