vrijdag 14 januari 2011

Tekst toespraak stadsdeelvoorzitterAmsterdam Zuidoost - Edumbe - De tekst van de nieuwjaarstoespraak van Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose is nu te downloaden via de site van het Stadsdeel. Afgelopen woensdag hield hij zijn toespraak voor 800 gasten.

In zijn toespraak sprak hij over belangrijke onderwerpen voor de komende tijd voor alle inwoners van Zuidoost. Alleen waren een aantal van de gasten niet stil genoeg. Waardoor niet alles goed werd verstaan.

Na te lezen
Hieronder de geschreven tekst. Qua vorm aangepast aan het internet. Met de opmerking: dit is de vooraf geschreven tekst. De uitgesproken tekst is dat wat daadwerkelijk gezegd is. Daarvoor Googlen voor de vele video opnames die zijn gemaakt en ergens gepubliceerd worden.


Toespraak stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose:

“Beste bewoners, ondernemers, relaties en genodigden,

Fijn dat u hier allen vanavond bent. Ik moet u bekennen dat er voor ons geen enkel moment twijfel geweest is of wij de nieuwjaarsreceptie moesten wegbezuinigen.

Immers, lokaal bestuur draait om het directe contact met de burgers. En dat gebeurt hier in Amsterdam Zuidoost volop bij deze inmiddels door velen zeer gewaardeerde receptie.

Zo weten wij van de Brian Limon, de directeur van het UWV in Amsterdam Zuidoost, dat onze receptie van het vorige jaar precies samenviel met zijn eerste werkdag. Hij heeft hier direct contact kunnen leggen met alle relevante contactpersonen in het stadsdeel. Wij zijn blij met Brian in Zuidoost en wij zijn blij dat wij hem een vliegende start hebben kunnen bezorgen.

Dit netwerken en elkaar ontmoeten vinden wij belangrijk en wij nodigen u uit om daar straks volop van gebruik te maken. Wel hebben wij deze bijeenkomst nogal versoberd omdat wij nu eenmaal financieel magere jaren tegemoet gaan.

Nieuw bestuur
Een kleine negen maanden geleden zijn Muriel Dalgliesh, Emile Jaensch, Urwin Vyent en ik gestart als nieuw stadsdeelbestuur. We vormen inmiddels een hecht team dat met veel energie werkt aan onze ambities zoals we deze hebben opgeschreven in het bestuursakkoord Werken aan Evenwicht.

Middenklasse
Wij moeten de komende jaren mensen kansrijker maken. We willen bruggen slaan tussen de groepen, talenten inzetten en mensen aanmoedigen om te stijgen op de sociale ladder. Zo ontstaat een middenklasse die voor het stadsdeel behouden blijft.

Deze middenklasse moet andere bewoners aansporen om ook zichzelf te verbeteren. Daarnaast biedt de middenklasse draagvlak voor goede voorzieningen waar iedereen van gebruik kan maken, zoals goed onderwijs, een divers cultureel- en winkelaanbod, goede horecagelegenheden en een schone en veilige omgeving.

Kwetsbare groepen
Voor de kwetsbare groepen plegen we vanzelfsprekend extra inspanningen. Want zij kunnen alle steun gebruiken wanneer zij willen werken aan hun eigen welzijn en toekomst.

Ook voor hen moet er het concrete perspectief zijn, dat ook zij zo goed als mogelijk kunnen deelnemen aan het economische, maatschappelijke, sociale en culturele leven.

We zetten hierbij in op zelfredzaamheid. Wij bieden gunstige omstandigheden, maar vragen daarbij ook veel eigen inzet. Wie kansen krijgt moet ook kansen pakken.

Daarvoor gaan bijvoorbeeld de woonadviseurs van Kansrijk actief de straat op. Ook Kanrijk is op zich een succesvol voorbeeld van samenwerking van het stadsdeel, de woningcorporaties en de verzekeraars.

Bouwactiviteit
Ondanks de economische crisis zien we in Zuidoost toch nog enige bouwactiviteit. Zo zijn op en rond de Arena boulevard zijn de hijskranen zichtbaar van de Ziggo Dome en ook van Japans restaurant ICHI-E. Binnenkort start bij de Foodstrip de bouw van een 120 kamer tellende hoteltoren.

Ook in de K-buurt zien we dat de woningen in het Karspelhof allemaal zijn verkocht en de nieuwe bewoners dit jaar de sleutel krijgen. En eind dit jaar zal in deze wijk dan ook eindelijk het nieuwe winkelcentrum Kameleon worden opgeleverd.

Verder zal morgen de feestelijke oplevering zijn van de 170 studentenwoningen aan de Stramanweg. Studenten zijn een sterk groeiende groep bewoners in het stadsdeel. Ook in de D en E buurt hebben we veel studentenwoningen en zullen we deze zelfs de komende jaren gaan uitbreiden.

Ook ondersteunen wij van harte en actief de ambitie van het AMC en de Universiteit van Amsterdam om een studentencampus te realiseren in de nabijheid van het AMC en Holendrecht.

Jaar van de Participatie
Onze stadsdeelraad heeft unaniem besloten om dit jaar 2011 te benoemen als Jaar van de Participatie. Dat is een bevestiging van de geweldige veerkracht die de bewoners van Zuidoost onder alle omstandigheden weten op te brengen.

Bewoners moeten zich zo zelfstandig mogelijk kunnen bewegen. Participatie is daarbij voor ons een sleutelbegrip bij het bevorderen van het zetten van stappen op de sociale ladder.

Bewoners moeten zich verbonden voelen met hun omgeving zodat zij zich beter thuis voelen. Want het gevolg daarvan is dat zij zich ertegen zullen verzetten als hun buurt dreigt te vervuilen of te verloederen.

Ze zullen dan bij onraad bellen of zelf de veger ter hand nemen. Dat vraagt samenwerking tussen burgers, want succes dwing je af door samen te werken. Samenwerken is voor ons het begrip waar alles om draait.

Een kenmerk van deze tijd is dat wij ons momenteel erg druk maken met de vraag wat voor samenleving wij nu eigenlijk zijn. Volgens sommigen maken wij ons in toenemende mate schuldig aan grofheid jegens de medeburger en aan hufterig gedrag. Volgens anderen worden wij steeds egoïstischer.

Het beeld is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau dat “ik” het wel goed doe, maar dat het probleem duidelijk bij de andere ligt. Terwijl de mooie voorbeelden van onbaatzuchtige samenwerking er wel degelijk zijn.

Het is dus zaak om de mooie voorbeelden van samenwerking tussen burgers, maar ook tussen organisaties, steeds te benoemen en te waarderen.

Hier kom ik straks op terug.

Bewonersverenigingen
We merken dat bewoners deze rol ook steeds vaker willen nemen. In Zuidoost hebben we veel actieve bewoners, zoals de leden van de verschillende bewonersverenigingen.

We willen terug naar de tijd waarin deze oude vertrouwde bewonersverenigingen een sterke bijdrage leverde aan de directe omgeving. De afgelopen maanden hebben zij mij bij verschillende ontmoetingen laten weten graag weer deze rol te vervullen.

Maar ook in andere wijken zien we sterke bewoners opstaan. Een mooi voorbeeld is de wijk Holendrecht. Een wijk die langzaam uit een heel diep dal kruipt, mede dankzij de geweldige prestaties van een groep bewoners die niet zal rusten voordat hun wijk weer hún wijk is.

Bezuinigingen
De komende jaren staan in het teken van forse bezuinigingen. Bezuinigen is nooit leuk en kan pijnlijke consequenties hebben. Maar het is wel noodzakelijk, zowel in het huishouden van de burger, als van de overheid.

Wij hebben groot vertrouwen in de veerkracht van de Zuidoost bevolking en van de stadsdeelorganisatie en wij weten zeker dat de gevolgen op basis van solidariteit, betrokkenheid en creativiteit zullen worden gedragen.

De afgelopen maanden hebben we als Dagelijks Bestuur, in nauwe samenspraak met onze Stadsdeelraad een gezonde financiële begroting voor de komende jaren opgesteld.

De broekriem halen we stevig aan; in 2014 zullen we 16,1 miljoen euro minder uitgeven, waarvan we ongeveer een kwart zullen bezuinigen op de stadsdeelorganisatie.

Van het onderwijsbudget blijven wij overigens zo goed mogelijk af. Portefeuillehouder Onderwijs Muriel Dalgliesh trekt er ongelooflijk hard aan om met alle mogelijke middelen het rendement van ons onderwijs te verbeteren. En daar heeft ook haar portefeuille Welzijn een belangrijke rol in te vervullen.

Waar we in deze tijd van bezuiniging wel extra in zullen investeren is in de handhaving, bijvoorbeeld van de openbare ruimte en met name van oneigenlijk woninggebruik.

Waar oneigenlijk woninggebruik voorkomt, is dat namelijk een bron van grote onrust in de wijk, waar buurtbewoners op eigen houtje eigenlijk weinig aan kunnen doen. U zult dus vaker handhavers in uw wijk zien, die ter bescherming van u en uw omgeving aan het werk zijn.

Gevolgen bewoners
Bezuinigingen van een dergelijke omvang kunnen niet zonder gevolgen blijven voor de bewoners. We zullen taken versoberen, zoals op schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte.

Ook in sociaal cultureel werk zullen veranderingen optreden. Door het bundelen van activiteiten zullen omwille van optimaal gebruik de 8 buurthuizen de komende jaren worden omgevormd tot vier ‘community centra’, welke term vanaf vanavond overigens niet meer gebruikt zal worden.

Deze twee voorbeelden vragen dan ook een extra inspanning van onze bewoners. Voor het schoonhouden verwachten we dat ze zelf zorgen dat ze op het juiste moment hun vuilnis aanbieden of rommel opruimen.

In het geval van de community centra zullen sommige bewoners iets verder moeten reizen, maar zullen daar wel een breder activiteitenaanbod aantreffen.

Cultuur
Kunst, cultuur en sport zijn voor veel jongeren de eerste ingang om deel te nemen aan de samenleving. Ze leren anderen leeftijdsgenoten kennen, maar nog belangrijker leren vaardigheden die in de rest van hen leven van groot belang zijn: samenwerking, discipline, doorzettingsvermogen.

Portefeuillehouder Cultuur Urwin Vyent en sportwethouder Emile Jaensch, zetten dan ook stevig in op het stimuleren van cultuur en sport om op andere gebieden te scoren en zo schooluitval of zelfs armoede te voorkomen.

Dergelijke talenten hebben een podium nodig. In ons Bijlmerpark hebben we vorige maand een prachtig sportpark geopend. En Op 11-11-2011 opent concertlocatie Ziggo Dome zijn deuren. Een accommodatie waar straks ruim 15.000 bezoekers terecht kunnen voor livemuziek en entertainment.

Samen met de Amsterdam ArenA, de Heineken Music Hall en Bijlmer Parktheater en No Limit krijgen we zo een voor Europa unieke serie podia. Deze zullen onherroepelijk onze talenten nog meer uitdagen en inspireren.

Stadsdeelkrant
We zijn op dit moment volop bezig om als lokale overheid beter en intensiever met u als bewoners te communiceren. Dat doen wij door regelmatig aanwezig te zijn op de lokale radio.

Een ander uitvloeisel hiervan is dat we met ingang van morgen, 13 januari, twee keer per maand een stadsdeelkrant uitbrengen. Niet meer zo een krant volgestopt met berichten en boodschappen van het stadsdeelbestuur voor de bewoners.

Maar een heuse communicatiemiddel voor en door bewoners van Zuidoost. Heel bijzonder hierbij is dat we in deze krant onafhankelijke mensen van buiten de organisatie teksten laten schrijven over zaken die bewoners in het stadsdeel raken.

Laat mij hierbij kort een opmerking maken over de toekomst van de stadsdelen. Het kabinet zet momenteel grote vaart achter het opheffen van de stadsdelen.

Het kabinet wil daarmee bestuurlijke drukte verminderen. Tegelijk zegt het kabinet dat het bestuur dichter bij de burger gebracht moet worden. De stadsdelen vinden dat inconsequent, wat niet wegneemt dat een goede discussie over de ervaren kloof tussen de burgers en het bestuur nooit uit de weg mag worden gegaan.

Maar het lijkt ons verre van logisch om de ervaring van 30 jaar lokaal bestuur zomaar overboord te willen gooien.

Incidenten
Wij vinden dat Amsterdam Zuidoost ten aanzien van de veiligheid zich behoorlijk aan het herpakken is. Ruim een jaar geleden zijn wij vastbesloten begonnen om een eind te maken aan al het wapengekletter in onze wijk.

Met politie en justitie investeren wij hierin door een zeer intensieve aanpak van daders. Deze aanpak begint zijn vruchten af te werpen. Voor het moment moeten wij als burgers onze complimenten maken aan de politie, zij hebben van vrijwel alle incidenten van de afgelopen tijd verdachten weten aan te houden. Maar ook de politie kan niet alles alleen.

Buurtbewoners zijn de ogen en oren in de buurt en kunnen veel beter dan veiligheidscamera’s informatie geven over misstanden in de wijk. We zullen de komende periode dan ook samen met bewonersverenigingen en politie optrekken om Bel Misdaad Anoniem onder de aandacht te brengen.

Ook hier zal samenwerking lonen. De komende jaren zullen we de verschillende vormen van vrijwillige inzet en samenwerking in de samenleving krachtig stimuleren. Het product van samenwerking is namelijk altijd meer dan de som van de afzonderlijke inspanningen.

Oorkonde van verdienste
Wij beginnen vanavond met een sterk voorbeeld van een dergelijke samenwerking te belonen met de ‘oorkonde van verdienste’. Namens het dagelijks bestuur geef ik deze oorkonde voor een bijzondere samenwerking aan de Delta Lloyd Groep Foundation en MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen.

Een samenwerking en inzet die uitstijgen boven hun maatschappelijke opdracht. De belangeloze en beroepsmatige betrokkenheid van Delta Lloyd door vrijwilligers in te zetten en het grote professionele engagement van Madi met haar resultaatgerichte maatschappelijke adviseurs geven inwoners van Zuidoost de mogelijkheid financieel zelfredzaam te worden.

Als voorbeeld noem ik het project om mensen die gebruik maken van de Voedselbank budgettraining te geven of de budgetlessen op basisscholen binnen het project ‘Mijn geld nu en later’.

De onderzoekspublicatie over dit laatste project werd 28 september 2010 aangeboden aan Prinses Máxima. Het stadsdeel is Delta Lloyd en Madi erkentelijk voor deze bijzondere bijdrage aan de publieke zaak.

Graag een warm applaus voor Jurenne Hooi van Madi en Marie-Louise Voors van Delta Lloyd Groep Foundation.

Beste koor van Nederland
Ik maak nu ruimte op het podium voor het beste koor van Nederland. Een koor samengesteld uit individuele talenten die in zeer korte tijd tot een eenheid zijn gesmeed.

De juryvoorzitter van het televisieprogramma Korenslag, Janke Dekker zei over hen: 'Het zijn diamanten' en ‘Hun soul en performance is onbeschrijflijk'.

Ik vraag u een daverend applaus voor het koor, maar ook voor de initiatiefneemster en internationaal vermaarde zangeres Berget Lewis en de stichting ZO Cultuur. Hier is het ZO Gospel Choir!”


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Geen opmerkingen: